Voorbeeld van bladmuziek / Example of sheet music

Praktische informatie

De wekelijkse repetitie is op woensdag van 19.30 uur tot 22.00 uur met tussendoor een pauze van 15 minuten waar we een drankje en een praatje doen in de bar van het Polanentheater (ook na de repetitie!) Uiteraard kan het een keer voorkomen dat je een repetitie niet kunt komen maar we verwachten dan dat je je afmeldt bij je sectieleider van je stemgroep.                                                                              

contributie

De maandelijkse contributie bedraagt € 28,50. Je betaalt altijd per blok van 5 maanden in één keer. Dit is voor alle repetities, inclusief dirigent en een groot aantal repetities met pianist. Mocht je later in het seizoen instromen, dan betaal je alleen voor de desbetreffende maand en de resterende maanden van het blok. 

bladmuziek

Bij elke repetitie gebruiken we bladmuziek als hulp met uiteindelijk als doel om de liedjes uit het hoofd te leren zodat ze tijdens de concerten zonder bladmuziek kunnen worden uitgevoerd. Het lezen van bladmuziek is geen voorwaarde om naar het koor te komen, sterker nog, de meeste koorleden kunnen geen bladmuziek lezen. Vanzelfsprekend helpt het wel. Met behulp van regelmatig oefenen, onze leuke koorleden en online sites is het makkelijk om te leren! Als je echter nog geen bladmuziek kent, laat je dit dan niet tegenhouden om lid te worden.

extra repetities

Ter voorbereiding van de jaarlijkse theatershow worden er twee zondagmiddagen gerepeteerd samen met de dansers. In de week voorafgaand aan de show is er 's avonds een generale repetitie. Tenslotte dien je natuurlijk op de dag van de theatershow zelf volledig beschikbaar te zijn. Aan het begin van het seizoen wordt het repetitieschema bekend gemaakt.

 

 

Practical information

The weekly rehearsal is on Wednesday from 7.30 pm to 10 pm with a break of 15 minutes in between where we have a drink and a chat in the Polanentheater bar (and after rehearsal too!) Of course we understand that there are occasions when you can't make it to a rehearsal. but in this case you should always notify the section leader of your voice group.
 

contribution

The monthly contribution is € 28,50. You always pay per block of 5 months in one go. This covers all rehearsals, including conductor and a large number of rehearsals with pianist. If you come in later in the season, you only pay for the relevant month and the remaining months of the block.
 

sheet music

In every rehearsal we use sheet music to guide our singing, ultimately with the aim of learning the songs by heart so that they can be performed without sheet music at the concerts. Reading sheet music is not a precondition for coming to the choir, in fact, many choir members can't read sheet music. However naturally, it does help. With the aid of regular practice, our friendly choir members and online resources it is easy to learn! However, if you don’t know sheet music already, don't let this stop you from joining us.
 

Extra rehearsals

In preparation for the annual theater show, two Sunday afternoons are rehearsed together with the dancers. In the week prior to the show there is a dress rehearsal in the evening. Finally, you naturally have to be fully available on the day of the theater show. At the beginning of the season the rehearsal schedule is announced.

 

Optreden in de Duif met het London GMC / Performance in de Duif with the Londen GMC

Optreden in de Duif met het London GMC / Performance in de Duif with the Londen GMC