Privacy Policy

For English scroll down

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze stichting omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van lidmaatschap, dienstverlening of deelneming aan activiteiten van de Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus.

De verklaring is opgesteld in het Nederlands en Engels. Bij eventuele verschillen tussen de twee gaat de Nederlandse versie voor.

 

Naam: Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus

Mailadres: info@AMSGMC.nl

KvK nummer: 6380 2090

Website: www.AMSGMC.nl

Contactpersoon gegevensbescherming: secretaris

 

Welke gegevens bewaren we:

Naam, leeftijd (geboortedatum), adres, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast zijn bij ons uw bankgegevens bekend, maar deze worden niet opgeslagen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Onze stichting vraagt en bewaart uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het houden van een deelnemersbestand (zangers en dansers)

 • het houden van een vrijwilligersbestand

 • het houden van een bestand van donateurs en sponsors

 • het contact onderhouden met deelnemers

 • het contact onderhouden met vrijwilligers

 • het contact onderhouden met contractpartijen, zoals theater, dirigent en pianist

 • het contact onderhouden met personen die hulp of informatie vragen

 • het contact onderhouden met deelnemers aan activiteiten van de stichting

 • het contact onderhouden met donateurs en sponsors

Indien we persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we daarvoor separaat toestemming vragen aan betrokkenen.

 

Gebruik fotomateriaal

Foto’s, die tijdens repetities, optredens en/of shows zijn gemaakt door de stichting , of in opdracht hiervan, zijn automatisch eigendom van de stichting en kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters). Indien  een deelnemers of vrijwilliger niet herkenbaar op een bepaalde foto wil staan en dat aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt,  zal de foto worden verwijderd.

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens

De stichting zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet  is vereist.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een bestand, dat alleen voor leden van het bestuur toegankelijk is

De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met persoonsgegevens bewaren of waarmee we toegang kunnen krijgen tot deze bestanden, zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen, malware. Uw persoonsgegevens worden door onze stichting niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

De gegevens van oud-deelnemers, -vrijwilligers, -donateurs en -sponsors worden uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de actieve administratie verwijderd (tenzij een oud-deelnemer, -vrijwilliger, donateur of -sponsor al eerder heeft aangegeven zijn/haar persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Onze stichting neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Social media

De stichting maakt gebruik van sociale media, zoals Facebook en WhatsApp. Deelnemers en vrijwilligers die deze sociale media gebruiken worden geacht op de hoogte te zijn van de privacyverklaringen van deze media. De stichting is niet verantwoordelijk voor mogelijke schendingen van privacy bij deze media.

 

Website

Onze website is afdoende beveiligd tegen hacken, door middel van een beveiligingscertificaat.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Meer informatie over uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u raadplegen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Stichting AMSGMC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien de privacyverklaring wordt in belangrijke onderdelen wordt aangepast, krijgen de deelnemers en vrijwilligers daarvan melding en wordt de verandering op de website aangegeven

 

Amsterdam, mei 2018

Het Bestuur van Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus 

Privacy statement

 

This statement explains how Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus deals with personal information we collect and use in connection to participation of attendees, support, services or participation in activities of the Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus.

 

The statement is made up in Dutch and English. In case of any differences or translation mistakes, the Dutch version is valid.

 

Who are we?

Name: Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus

Mail address: info@AMSGMC.nl

KvK number: 6380 2090

Website: www.AMSGMC.nl

Contact person for privacy matters: the secretary. (info@AMSGMC.nl)

 

What types of personal information we collect

Name, age (date of birth), address, mail address, telephone number

We also know your bank account number, but we don’t save that

 

Why are we collecting your personal information

Our foundation collects and saves your personal information for the following purposes:

 • keeping an attendees base (singers and dancers)

 • keeping a volunteer base

 • keeping a donator- and sponsor base

 • maintaining contact with attendees

 • maintaining contact with volunteers

 • maintaining contact with contract parties, like the theatre, conductor and pinist

 • maintaining contact with persons who ask for help or information

 • maintaining contact with participants in the activities of our foundation

 • maintaining contact with donators and sponsors

When we want to use personal information in any other case, we will ask permission in advance.

 

Use of photo’s

Photos, taken by the foundation during rehearsals, performances and/or shows, or commissioned by the foundation, are automatically owned by the foundation. These photos can be used for purposes of communication (like publication on the website, social media, folders or posters). Attendees or volunteers who don’t want to be recognisable on one of those photos can ask the board to remove that photo.

 

Exchange of your personal information

Our foundation does not share, sell, transfer or otherwise disseminate your personal data to third parties and will not do so in future, unless required by law.

 

Storage of personal data

Your personal data are kept in a file that is only accessible to members of the board.

The ICT systems (like pc, laptop, and tablet) where we keep files with personal data or we use to access those files are adequately protected against viruses, Trojans, and other malwares. Personal data are no longer kept than necessary for the purposes for which they were collected. The personal data of former attendees, volunteers, donators and sponsors will not be saved in a database and will be removed from our administration within two years, unless they asked to be removed earlier.   

 

Security of your personal data

The foundation is taken the protection of your personal details very seriously and shall take appropriate measures in order to avoid abuse, loss, unwanted change or unwanted publication of your personal data.  If you have the impression that your personal data are not protected sufficient, please contact the board.

 

Social media

The foundation is using social media, like Facebook and WhatsApp. Attendees and volunteers who use these social media are deemed to be aware of van de privacy statements of these social media. The foundation is not responsible for any potential violations of privacy by these social media.

 

Website

Our website is adequately protected against hacking etc. by means of a security certificate.

 

Your rights in respect of your personal data

You can find more information about your rights in respect of General Data Protection Regulation on the website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. When you have any question, remarks or complaints about the security of your personal data, please contact one of the board members

 

Changes in this privacy statement

 

The Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus reserves the right to make changes in this privacy statement.  If the privacy statement is adjusted in a non-trivial manner, all attendees and volunteers will receive a notification and the changes will be published on our website.

 

Amsterdam, May 2018

The board of Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus