top of page

General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Amsterdam Gay Men’s Chorus per 1 June 2021

 

↓ scroll down for English (for your convenience only) ↓

 

 Artikel 1. Algemeen 

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Amsterdam Gay Men’s Chorus: Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63802090. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur; 

 • Deelnemers: natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die als deelnemers deel uitmaken van het Amsterdam Gay Men’s Chorus. 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door Amsterdam Gay Men’s Chorus ten behoeve van haar deelnemers. 

 

Artikel 2. Doelstelling Amsterdam Gay Men’s Chorus 

Mission statement 

Amsterdam Gay Men’s Chorus performs for acceptance of the gay community in all its variety. 

Mission 

We are an amateur gay men’s chorus, we perform for our own pleasure as well as that of our audience 

 • We accept everybody who identifies himself as a gay man 

 • We want to be visible as proud/confident gay members of society

 • We believe that performing together and education can build bridges, can inspire, can increase understanding and reduce differences 

 • We are a safe place for all who join and we look after each other 

 

Artikel 3. Totstandkoming deelname 

 • Met inachtneming van het in artikel 4 van onderhavige Algemene Voorwaarden bepaalde, komt de deelname tot stand middels ‘aanmelding’. 

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk, via het op de website van Amsterdam Gay Men’s Chorus geplaatste inschrijfformulier. 

 • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. 

 

Artikel 4. Voorwaarden deelnemerschap 

Tot (volwaardig) deelnemers van het chorus worden deelnemers toegelaten die: 

 • De minimum leeftijd van 18 jaar voor toelating hebben bereikt; 

 • Zelfzich beschouwen als een homoseksuele man aansluiting en affiniteit hebben met de LGBT+ community; 

 • De stemtest met goed gevolg hebben afgelegd; 

 

Artikel 5. Verplichtingen Amsterdam Gay Men’s Chorus 

Amsterdam Gay Men’s Chorus is gehouden zorg te dragen voor: 

 • Wekelijkse repetities (met uitzondering van vakantieperiodes, nationaal erkende feestdagen of bij overmacht, zoals pandemieën, extreme weersomstandigheden of rampen) onder leiding van een dirigent en bij de dansers onder leiding van de dancecaptain en/of choreograaf; 

 • Geschikte en veilige repetitieruimten, bij voorkeur op een vaste locatie waarbij tevens sanitaire voorzieningen aanwezig dienen te zijn; 

 • Adequate vervanging of verplaatsing van de repetitie bij afwezigheid van de dirigent en/of danscoach; 

 • Geschikte en leesbare bladmuziek die begrijpelijk is voor alle niveaus; 

 

Artikel 6. Verplichtingen deelnemers 

De deelnemers zijn gehouden: 

 • Onderhavige Algemene Voorwaarden in acht te nemen;

 • Blijk te geven van voldoende motivatie door regelmatig op repetities te verschijnen en deel te nemen aan de door Amsterdam Gay Men’s Chorus georganiseerde concerten, uitvoeringen en shows. 

 • De deelnemerskosten tijdig te voldoen, evenals de eventuele extra kosten verbonden aan de deelname aan cursussen, concerten, uitvoeringen en shows. 

 

Artikel 7. Deelnemerskosten en betaling 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus brengt kosten in rekening voor deelnemerschap. Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.De deelnemerskosten wordt per seizoen berekend en bedraagt voor het seizoen 2022/2023: € 300,00 (btw nul tarief), onder voorbehoud van wijzigingen. De deelnemers dienen de deelnemersbijdrage per 5 maanden vooruit te betalen, namelijk €150,- vóór 1 september 2022 en €150,- vóór 1 februari 2023. Betaling geschiedt per bank. 

 • De verschuldigde deelnemersbijdrage dient te worden overgemaakt op IBAN NL22RABO0305847643 t.n.v. Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus onder vermelding van naam deelnemer, periode juni-jan of feb-jun, jaartal. 

 • Indien een deelnemer verzuimt de deelnemersbijdrage binnen voornoemde betalingstermijn te voldoen, zal de deelnemers ten hoogste twee maal een herinnering ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. 

 • Blijft de deelnemer in verzuim, dan zal hij middels een aanmaning in gebreke worden gesteld. De deelnemer is alsdan de wettelijke administratiekosten van €40,- verschuldigd. 

 • Indien voornoemde aanmaning is verzonden, wordt de deelnemer de toegang tot de repetities ontzegd totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. 

 • Deelnemers die gedurende het lopende seizoen deelnemer worden, zijn vanaf de inschrijfdatum volledige deelnemersbijdrage voor het hele deelseizoen verschuldigd. 

 • Indien een activiteit niet door kan gaan door overmacht (pandemieën, extreme weersomstandigheden, rampen), heeft de deelnemer geen recht op restitutie. 

 • Indien aan een uitvoering, concert of show extra kosten zijn verbonden, worden de deelnemers daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Deze kosten worden per evenement in rekening gebracht. 

 

Artikel 8. Opzegging door Amsterdam Gay Men’s Chorus 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus is gerechtigd deelname te beëindigen indien een deelnemer zijn verplichtingen –zoals geformuleerd in onderhavige Algemene Voorwaarden- jegens Amsterdam Gay Men’s Chorus niet nakomt. 

 • Opzegging door Amsterdam Gay Men’s Chorus geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij er dringende omstandigheden en/of dwingende redenen zijn die onmiddellijke beëindiging van deelname rechtvaardigen. Voor de eventuele resterende betaalde periode door deelnemer na de maand opzegtermijn vindt restitutie plaats. 

 • Of voornoemde dringende omstandigheden/dwingende redenen zich voordoen, wordt door Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus beoordeeld. Dringende omstandigheden doen zich in ieder geval voor in geval van diefstal, vernieling, belediging en/of bedreiging van de dirigent of andere professionals, bestuur en deelnemers. 

 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van de deelnemer onverlet. 

 

Artikel 9. Opzegging door een deelnemer 

 • Opzegging van deelname dient schriftelijk te geschieden. Opzegging geschiedt per resp. 7 en 5 maanden. In geval van een opzegging ‘per direct’ bedraagt de minimale opzegtermijn drie kalendermaanden. 

 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen -voor het hele deelseizoen= van de deelnemer onverlet. 

 • In geval van overlijden van een deelnemer eindigt het deelnemerschap automatisch. Eventueel te veel betaalde contributie zal worden gerestitueerd. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Amsterdam Gay Men’s Chorus 

 • Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten, is Stichting Amsterdam Gay Men’s Chorus slechts aansprakelijk voor nalatigheid die het directe gevolg is van haar opzet aan haar toerekenbaar is. 

Artikel 11. Overige bepalingen 

 • Deelnemer is zich ervan bewust dat er tijdens repetities en optredens portretten (opnames, foto’s, video’s etc) gemaakt (kunnen) worden, en geeft door deelname expliciet toestemming voor het (zonder vergoeding) maken en publiceren hiervan, en doet afstand van het recht zich hiertegen te verzetten.

 • Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Amsterdam Gay Men’s Chorus, treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten. 

 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige Algemene Voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze Algemene Voorwaarden. 

 • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

 • Op alle door Amsterdam Gay Men’s Chorus geleverde diensten alsmede onderhavige Algemene Voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing. 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. 

 

General Terms and Conditions Amsterdam Gay Men’s Chorus per 1 June 2021

(for your convenience only)

 

Article1.  General 

In this General Terms and Conditions we understand by: Amsterdam Gay Men's Chorus: Stichting Amsterdam Gay Men's Chorus registered with the Chamber number 63802090 which is represented by its board Participants: natural persons from the age of 18 who are part of the Amsterdam Gay Men's Chorus as participants These Terms and Conditions apply on Amsterdam Gay Men's Chorus services and activities for the benefit of its participants. 

 

Article 2. Objectives Amsterdam Gay Men's Chorus 

Mission statement 

Amsterdam Gay Men’s Chorus performs for acceptance of the gay community in all its variety. 

Mission 

 • We are an amateur Gay Men’s Chorus, we perform for our own pleasure as well as that of our audience 

 • We accept everybody who identifies himself as a gay man 

 • We want to be visible as proud/confident gay members of society 

 • We believe that performing together and education can build bridges, can inspire, can increase understanding and reduce differences

 • We are a safe place for all who join and we look after each other 

 

Article 3. Establishing participation 

 • The participation is established by taking into account the registration form in accordance with article 4 of these Terms and Conditions; 

 • Registration must be made in writing, via the form, published on the website; 

 • The registration form must be fully and truthfully filled in. 

 

Article 4. Conditions for participation 

(Full) participation of the chorus is only allowed for those: 

 • Who reached the minimum age of 18 years; 

 • Who consider themselves to be a gay man and have an affinity with the LGBT+ community; 

 • Have passed the voice test. 

 

Article 5. Obligations Amsterdam Gay Men's Chorus 

Amsterdam Gay Men's Chorus is held to take care of: 

 • Weekly rehearsals (with the exception of holiday periods, nationally recognized free days of or force majeure, such as pandemics, extreme weather or disasters) under the direction of a conductor or dance captain/choreographer; 

 • Suitable and safe rehearsal space, preferably on a fixed location where also sanitary facilities are present; 

 • Adequate replacement or displacement because of an absence of the conductor and/or dance coach; 

 • Suitable and readable sheet music that is understandable for all levels.

 

Article 6. Obligations of participants 

The attendees are obliged to: 

 • To accept and follow these General Terms and Conditions; 

 • To demonstrate sufficient motivation by regularly appearing at rehearsals and taking part in events performances, courses and shows, organized by Amsterdam Gay Men’s Chorus 

 • To pay the cost for participation in time, as well as the possible cost for events performances, courses and shows. 

 

Article 7. Participants costs and payment 

 • Amsterdam Gay Men's Chorus will charge costs for participation. With registration no registration fee will be charged. The participant costs are calculated per season and amounts for season 2022/2023: € 300,00 (VAT zero rate, subject to change). Participants must pay the participant contribution per 5 months in advance, €150,- before 1 September 2022 and €150,- before 1 February 2023. Payment in two instalments is made by bank. The contribution of the participants must be transferred to IBAN NL22RABO0305847643 in the name of Stichting Amsterdam Gay Mens Chorus with mention of the name of the participant, period Sept-Jan or Feb-Jun, year; 

 • If a participant fails to pay the participant's contribution within the same payment term, the participants will receive a maximum of two times and will be given the opportunity to still pay the payment; 

 • If the participant stays in default, then he will be given notice of the default by means of a warning. The participant is then charged with the legal administration costs of € 40; 

 • The participant will, after the given notice, be denied access to the rehearsals until he paid the full amount due; 

 • Participants who become participants during the course of the season have to pay the participant's contribution from the registration date for that entire part of the season.; 

 • If an activity cannot continue due to extreme circumstances (pandemics, extreme weather or disasters), the participant has no right for a refund; 

 • If a show, concert or performance requires extra payment, the participant will be told in advance and on time. These costs will be charged separately. 

 

Article 8. Cancellation by Amsterdam Gay Men’s Chorus 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus is entitled to terminate the participation, when a participant is not respecting the rules, set out in these General Terms and Conditions; 

 • Amsterdam Gay Men's Chorus will terminate a participation in writing, after a 1-month period of notice, unless specific and exceptional circumstances occur, like theft, insult or threat to the conductor or other professionals, board and participants, justifying immediate termination of the participation. Any remaining paid contribution after the 1 month notice will be refunded; 

 • The termination shall leave overdue financial obligations on the participant unconditional. 

 

Article 9. Cancellation by a participant 

 • Cancellation of participation must be in writing. Cancellation is per resp. 7 and 5 months. In case of immediate cancellation, the period of notice is 3 months. 

 • The cancellation shall leave overdue financial obligations -for that entire part of the season- on the participant unconditional; 

 • In the event of the death of a participant the participation automatically ends and is refundable 

 

Article 10. Liability Amsterdam Gay Men's Chorus 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus is only liable for negligence that is the direct consequence of its intent to be attributable to it, except legal requirements rule out limitation of liability. 

 

Article 11. Other provisions 

 • Participant is aware that during rehearsals and performances portraits (recordings, pictures, videos etcetera) will (possibly) be made, and by participating explicitly agrees to (with compensation) the making and publication of it, and waives the right to object.

 • If a dispute arises between a participant and Amsterdam Gay Men’s Chorus, parties will consult each other, to reaching a mutually agreeable resolution. 

 • If there a situation occurs for which no provision is made in these General Terms and Conditions, there may be an individual rule in the spirit of these General Terms and Conditions; 

 • If one article in these General Terms and Conditions is decided to be ineffective, all the other articles are still valid. 

 • On all services provided by Amsterdam Gay Men's Chorus as well as the present these General Terms and Conditions and other regulations, Dutch law applies; 

 • Amsterdam Gay Men’s Chorus reserves the right to change the present General Terms and Conditions

bottom of page